Загасны зөвшөөрөл
олгох систем

Зөвшөөрөл авах Зөвшөөрөл шалгах

ГАР УТАСНЫ ПРОГРАМ

Загасны зөвшөөрөл цахимаар олгох
ухаалаг утасны програм

  • Загас барих зөвшөөрлийн бичгийг цахимаар авах
  • Барьсан загасны био мониторингийн мэдээлэл оруулах
  • Загасны төлбөр
  • Загас агнуурын бүс нутаг
  • Загас барих анхлан суралцагч болон сонирхогчдод зориулсан зөвлөгөө
  • Агнах, барих загасны дээд хэмжээ